Leveransvillkor | stiltje

Leveransvillkor

 Allmänna villkor avseende försäljning och leverans av Stiltje produkter

 

§1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för alla Stiltjes leveranser. Parterna kan dock skriftligen komma överens om ändringar eller tillägg till dessa villkor t ex via offert.

 

§2. Order erkännande
Sker genom betalning av faktura som betalas till Stiltje senast 10 dagar räknat från order datum. I annat fall äger Stiltje rätt att annullera ordern. Genom betalning av fakturan godkänner köparen stiltjes leverans och försäljningsvillkor. LÄS NOGA IGENOM TEXTER OM KVALITET SAMT INSTRUKTIONER FÖRE KÖP SÅ ATT VARAN MOTSVARAR DINA FÖRVÄNTNINGAR.

 

§3. Leverans och frakt
Om leverans ej kan ske omgående skall beräknad leveranstid anges på ordererkännandet. Leveransförsening berättigar inte Kunden till skadestånd eller annan ersättning oavsett orsaken härtill. Försenas leveransen med mer än 45 dagar, äger Kunden rätt att skriftligen häva köpet. Ombesörjer Stiltje transport av beställda produkter utgår hanterings-, emballage- och fraktkostnader enligt gällande cirka prislista. Vid fördyrad transport kostnad då problem uppkommer via avlastning hos kund står kunden för denna kostnad som efterfaktureras. Stiltje ansvarar inte för förseningar orsakade av transportören. Köparen ansvarar själv för mottagande av leveranser avseende lossning och in transport. Vid leverans över 800kg krävs lastare eller liknande vid leverans. Räkna med 60 kg/ kvm för 2 cm golv och 30 kg/kvm för 1 cm golv, tegel o cement. Vid tyngre sändningar över 800 kg måste tyngre fordon användas och dhl avgör alltid hur nära tomtgränsen leveransen kan ske. stiltje står inte för extra kostnader som uppstår i samband med leverans hinder. lossning måste kunna ske på väl hårdgjord yta. dhl avgör alltid om lossning är möjligt.

Kunden är skyldig att direkt vid mottagandet kontrollera levererad mängd och eventuella transportskador. Alla skador skall anges på fraktsedeln och omgående meddelas till Stiltje och DHL.

 

§4. Ansvar för gods
Faran för förlust eller skada på produkterna övergår på Kunden vid mottagande eller avhämtning av ordern.

 

§5. Avbeställning
Skulle Kunden önska avbeställa redan beställda produkter, äger Stiltje rätt att debitera Kunden en avbeställningsavgift utgörande 20% av aktuell ordersumma. Specialbeställda varor kan ej avbeställas eller returneras. Varor som vid beställningen anges vara special beställningar kan ej avbeställas. Varor som på kundens begäran förvaras hos stiltje till önskad leverans kan ej avbeställas.

 

§6. Priser och betalningsvillkor
Priser för beställda produkter är, om inte parterna skriftligen t ex via offert enats om annat, de vid varje ordertillfälle enligt Stiltjes prislista gällande. Priserna gäller fritt Stiltjes lager exklusive frakt. Såvida Stiltje inte angivit annat i offert eller i ordererkännande skall betalning erläggas kontant . Faktura betalas före leverans. Vid dröjsmål med betalning eller del därav, äger Stiltje rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta med 10% per påbörjad månad. För skriftliga betalningspåminnelser och andra åtgärder som syftar till att förmå Kunden att erlägga betalning för förfallen skuld är Stiltje berättigat till ersättning enligt lag.

 

§7. Återtagandeförbehåll
Om det kan antagas att Kunden inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt dessa leverans- och försäljningsvillkor, äger Stiltje rätt att återtaga sådana produkter som fortfarande lagligen kan återtas. Kunden har innan produkterna till fullo betalats inte rätt att utan Stiltje skriftliga medgivande förfoga över dem på sådant sätt att Stiltjes återtaganderätt äventyras.

 

§8. Naturmaterial-Kvalitet

Alla våra produkter är mer eller mindre handgjorda eller av naturmaterial. Variationer förekommer därför mellan olika partier och inom ett parti. Varor som visas på hemsida och butiker är exempel på hur den levererade produkten ser ut. Vi har produktinformation och skrift om  KVALITET för alla våra produkter.

Sten/tegel är naturmaterial och färgvariationer förekommer mellan plattorna. Spår av slipning samt skador i hörn och kanter kan förekomma. De kluvna Skiffergolven som är kalibrerade varierar ändå i tjocklek beroende på skifferns naturliga karaktär. Det handslagna teglet varierar i ytstruktur och färgen varierar olika plattor. Kalkstensgolven har olika variation i kalibrering beroende på typ.  Cementgolven är handgjorda och pigmenten handblandade. Färgvariationer mellan olika plattor är naturligt. Saltavlagringar och spår efter tillverkningen förekommer och slipas bort med fint sandpapper. Zellige plattor är mycket ojämna i både storlek och liksidighet. Kaklet är klippt och flisor saknas ofta. Kaklet skall var på detta sätt och det är EJ orsak till reklamation. Vi tar EJ i retur enskilda plattor endast hela partier. LÄS NOGA PRODUKTINFORMATION SAMT VÅRAN SKRIFT OM KVALITET FÖR JUST DIN PRODUKT FÖRE KÖP

 

 

§9. Begränsning av ansvar
Stiltje tar ej ansvar för läggning av våra produkter eller skador och problem som uppkommer efter läggning och ytbehandling eller vid användning av produkterna. Stiltje rekommenderar att professionella hantverkare för montering. Stiltjes rekommendationer med avseende på läggning/ fix och fog val  och ytbehandling skall följas. Monterings anvisningar för varje produkt finns  på www.stiltje.se

 

§10. Ej avhämtat gods
Stiltje ansvarar ej för ej avhämtat gods och har ej skyldighet att lagerhålla detta utöver det som är angivet i ordererkännandet/fakturan. Gods som är beställt men ej tillfullobetalt tillfaller Stiltje 30 dagar efter utebliven betalning. Stiltje är då berättigade att behålla 20% av ordersumman resterande betalas åter till köparen om kontakt kan fås med denna. Vid lagerhållning utöver avtal tas en avgift om 100kr/månad och 20 kvm ut.

 

§11. Reklamationer och retur

Eventuella reklamationer och anmärkningar på levererat golvmaterial eller färgprodukter skall göras före användning av produkterna senast 7 dagar efter mottagande. Kunden har skyldighet att vid mottagandet av produkten kontrollera synliga avvikelser som mängd, skador , kulör mm . Ingen reklamation av synliga skador kan ske efter 7 dagar. Retur av överbeställda varor godkännes ej. Vid returer står köparen för returfrakten om inte felet är Stiltjes. Vid ångrat köp tar Stiltje ut en avgift på 20% av ordersumman samt frakt till kunden och returfrakten.

 

§12. Befrielsegrund (Force majeure)
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder, därest de hindrar eller försvårar fullgörande av dessa villkor: krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt, inskränkningar i fråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som har sin grund i sådan omständighet, som avses i denna punkt, samt varje punkt som parterna icke kan råda över.

 

VIKTIGT!!!

All reklamation skall ske före installation. Inga reklamationer på grund av synliga defekter, färgskiftningar eller  struktur accepteras efter installation. Stiltjes monterings anvisningar skall följas.

Reklamation av synliga defekter skall ske INOM 7 dagar från mottagandet av produkten.

Rulla till toppen